Thông báo Triển khai Đánh giá môn học bằng hình thức online qua Edusoft Web

Thong bao vv trien khai danh gia mon hoc online qua edusoft web
Lưu ý: Sinh viên phải thực hiện đánh giá tất cả các môn học mà SV đăng ký trong thời gian quy định, nếu không thực hiện đánh giá đầy đủ các môn sẽ không được xem kết quả học tập.
Chi tiết thời gian đánh giá như file đính kèm.

(190)