Annoucement: Internship 2 – Semester 3 – Academic Year 2020-2021

1.SV đã có công ty sẽ đi thực tập theo lịch của công ty. Trường hợp công ty tạm hoãn do dịch, SV tiếp tục chờ tới thời điểm nộp báo cáo thì báo về VP khoa để xin điểm i, Điểm sẽ được cập nhật theo đợt.
2. SV chưa có công ty thực tập sẽ đi theo sự phân công của khoa, tuy nhiên phải chờ sau dịch công ty mới process tiếp được. Trong thời gian khoa chưa phân công, SV vẫn có thể tự tìm và báo thông tin về khoa theo đường link:
3. Sinh viên đã đăng ký trên edusoft nhưng chưa điền thông tin về Khoa bổ sung gấp vào Link bên trên.
Lưu ý:
Trong thời gian này, mọi cập nhật trạng thái thực tập như thay đổi công ty, có công ty đều thông qua link bên trên. Khoa sẽ sử dụng file đăng ký cuối cùng của SV cho tới khi có thông báo mới.
Về thời gian thực tập có thể kéo dài do dịch bệnh hoặc vào năm học thực tập một số buổi/tuần, SV có thể xin điểm i.
Điều kiện tiên quyết liên quan đến môn học Internship 2 cho môn Capstone, thesis đều sẽ được gỡ cho giai đoạn này.
Đính kèm là Guidelines và form đánh giá internship 2 cho Supervisor và Advisor SV cần nộp đủ 3 form trong báo cáo thực tập 2 Intern 2 Report Guidelines-2021 pdf
Danh sách GVHD sẽ được thông báo sau khi các bạn đã đăng ký đủ thông tin trên link.

(95)