[Announcement] Thông báo về thời khóa biểu sinh viên năm nhất – khóa 2021 học kỳ 1, năm học 2021-2022

[Announcement] Thông báo về thời khóa biểu sinh viên năm nhất – khóa 2021 học kỳ 1, năm học 2021-2022
Các thắc mắc khác sinh viên vui lòng đọc kỹ FAQ: https://www.facebook.com/hcmiuoaa/posts/545128420166369

(11)