STUDY EXTENSION REQUEST FORM – NEW

Mẫu đơn gia hạn mới Dành cho sinh viên học hết năm 6 mà vẫn chưa hoàn thành chương trình/ các chứng chỉ để tốt nghiệp SV download theo link: https://docs.google.com/…/1fpthONAjJMOzZY…/edit… Nếu điền form cũ phòng ĐTĐH sẽ reject sau khi nhận. SV điền đầy đủ form và email tới dtxduyen@hcmiu.edu.vn để được hướng dẫn các bước tiếp theo. (25)

Plan “Organize the implementation of the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Higher Education International Universities”

Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018; Công văn số 499/BGDĐT-GDĐH ngày 14/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, Nhằm triển khai thực hiện kịp thời tinh thần, nội dung, ý nghĩa Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, có hiệu lực thi Read More …