Kế hoạch “Tổ chức triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục Đại học Trường Đại học Quốc tế”

Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018; Công văn số 499/BGDĐT-GDĐH ngày 14/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, Nhằm triển khai thực hiện kịp thời tinh thần, nội dung, ý nghĩa Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, có hiệu lực thi Read More …