Decision: Joint training program with Binghamton University, USA

Quyết định cho phép Trường Đại học Quốc Tế triển khai chương trình kiên kết đào tạo với Trường Đại học Binghamton, Hoa Kỳ. Quyết định: Điều 1: cho phép Trường Đại học Quốc Tế, ĐHQG-HCM triển khai chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Công nghiệp và Hệ thống với Trường Đại học Binghamton, Hoa Kỳ Điều 2: Trường Đại học Quốc Tế có nhiệm vụ báo cáo cho Ban giám đốc ĐHQG-HCM và Ban Quan hệ Quốc tế, Ban Đại học và Sau đại học định kỳ 6 tháng 1 lần và báo cáo hàng năm. (7)