Handbook & Brochure

Giới thiệu một vài đặc trưng của Chương trình Thạc sĩ ngành kỹ thuật hệ thống công nghiệp:

Học viên cao học ngành ISE được đào tạo về thiết kế, lắp đặt và quản lý các hệ thống công nghiệp tích hợp con người, cơ sở vật chất, vật liệu, phương pháp và năng lượng. Do đó, sau khi tốt nghiệp các Master ISE có thể thực tham giá lĩnh vực công nghiệp để tăng hiệu quả và năng suất của các hệ thống khác nhau trong kinh doanh, công nghiệp và chính phủ.

Introduction School of Industrial engineering and management

Download | View

Master program description:

Download brochure ise

Handbook MISE 24.11

Download Handbook

(0)