Hướng nghiên cứu

  • Tối ưu hóa và vận hành Giải pháp nghiên cứu cho các ứng dụng công nghiệp và dịch vụ
  • Giải pháp chuỗi cung ứng và chuỗi cung ứng điện tử
  • Nhà máy thông minh.

(0)