Mục tiêu đào tạo & Chuẩn đầu ra

 • Mục tiêu đào tạo
 1. Là kỹ sư thực hành trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, có khả năng làm những công việc sau:

(i) Thiết kế hoặc thiết kế lại hệ thống công nghiệp

Tạo các bản thiết kế mới cho các hệ thống sản xuất công nghiệp và dịch vụ ở quy mô nhỏ đến trung bình. Đối với một vài hệ thống lớn thì sinh viên cũng có thể thiết kế được.

Có khả năng phân tích và nghiên cứu các hệ thống sản xuất và dịch vụ hiện có xem liệu nó có cần thiết kế lại hay không để tăng năng xuất và hiệu quả sản xuất

(ii) Vận hành và quản lý hệ thống công nghiệp

Vận hành hiệu quả các hệ thống sản xuất công nghiệp và dịch vụ bằng cách kết hợp hiệu quả các nguồn lực hệ thống như con người, tài chính và máy móc…

(iii) Cải thiện những hệ thống hiện có

Phát hiện, mô phỏng và xác định kết quả tối ưu của hệ thống sản xuất mới và dịch vụ mới

(iv) Hỗ trợ ra quyết định thông minh

 1. Phân tích, đánh giá và mô phỏng các mô hình quả lý để đưa ra các giải pháp và tiêu chí tối ưu hỗ trợ nhà quản lý đưa ra quyết định
 2. Tham gia học tập suốt đời để duy trì và nâng cao kỹ năng chuyên môn
 3. Làm việc nhóm hiệu quả và học tập kỹ năng lãnh đạo với những kỹ năng chuyên môn và tác phong đạo đức tại nơi làm việc
 4. Đáp ứng nhu cầu của xã hội và của khu công nghiệp Việt Nam trong việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và quản lý băng các công cụ và kỹ thuật chuyên ngành hệ thống công nghiệp
 • Chuẩn đầu ra sinh viên
  1. Khả năng áp dụng kiến ​​thức toán học, khoa học và kỹ thuật
  2. Khả năng thiết kế và thực hiện các thí nghiệm, cũng như phân tích và giải thích dữ liệu
  3. Khả năng thiết kế một hệ thống, thành phần hoặc quy trình để đáp ứng các nhu cầu mong muốn trong các hạn chế thực tế như kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khỏe và an toàn, sản xuất và bền vững
  4. Khả năng hoạt động trong các nhóm đa ngành
  5. Khả năng xác định, xây dựng, mô hình hóa và mô phỏng và giải quyết các vấn đề công nghiệp và hệ thống
  6. Một sự hiểu biết về trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức
  7. Khả năng giao tiếp hiệu quả
  8. Giáo dục rộng rãi cần thiết để hiểu tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội
  9. Một sự thừa nhận về nhu cầu và khả năng tham gia học tập suốt đời
  10. Một kiến ​​thức về các vấn đề đương đại và khả năng tự cập nhật
  11. Một khả năng sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho thực hành kỹ thuật.

(0)