SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

home > Students > Forms and Petitions

STUDY EXTENSION REQUEST FORM – NEW

Mẫu đơn gia hạn mới Dành cho sinh viên học hết năm 6 mà vẫn chưa hoàn thành chương trình/ các chứng chỉ để tốt

Score change

Score-Change_New_2019_08 Attachments Score-Change_New_2019_08 (25 kB)