SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Cảm ơn các bạn đã tham gia đánh giá chất lượng môn học và dịch vụ của IEM. Bạn có thể xem tổng kết các kết quả đánh giá ở đây. Các góp ý xây dựng của bạn về giảng dạy, cơ sở vật chất, thư viện và các hỗ trợ khác đã được tiếp nhận và gửi đến người phụ trách tương ứng để có những biện pháp khắc phục cần thiết và thực hiện tốt hơn. Những phản hồi liên quan đến chất lượng giảng dạy môn học sẽ được Trưởng Khoa trả lời chính thức đến sinh viên.

Notes:

Gp1: Course Planning and Implementation

Gp2: Teaching and Learning Methods

Gp3: Students Assessment

Gp4: Conditions of Supporting

Gp5: General Evaluation

Gp6: Classroom and equipment: Evaluation from students joining classes held in traditional classroom learning only

Gp7: Evaluation from students joining classes held in online classrooms only

Score:

1: Poor 2: Fair 3: Good 4: Very Good 5: Excellent

School Year 2022

School Year 2021

School Year 2020

Notes:

Gp1. Office of Academic Affairs

Gp2. Office of International Academic Collaboration

Gp3. Office of Student Services

Gp4. Office of External & Public Relations

Gp5. Office of Research & Development

Gp6. Office of Finance & Planning

Gp7. Library

Gp8. Office of Information Services

Gp9. Office of Quality Assurance & Testing

Gp10. Health Department

Gp11. Office of Facility Development

Gp12. Canteen Management

Gp13. Center for Innovation & Technology Transfer

Gp14. Staff

Gp15. General Evaluation of Service Quality at IU

Score:

1: Poor 2: Fair 3: Good 4: Very Good 5: Excellent

School year 2022

School Year 2021

School year 2020

 

Notes:

Gp1. Continue Studying after Graduation
Gp2. Employment Situation
Gp3. Assessing your Ability/Competency acquired after Graduation
Gp4. Assessing IU’s Training Program
Gp5. Career Orientation

Pass rate: Percentage of Alumni rated above 3 for the criteria

 2017 – 2021

Notes:

Gp1. Course Objective and Contents

Gp2. Teaching Activities

Gp3. Organize Training and Student Assessment

Gp4. Materials and Facilities for Studying

Gp5. Student Support and Counseling

Gp6. Perception of Program Learning Outcomes

Gp7. Connecting and Serving the Community

Gp8. Occupational Situation

Score:

1: Poor 2: Fair 3: Good 4: Very Good 5: Excellent

School Year 2022

School year 2021

School year 2020

 

 

 

 

 

 

 

lakutoto prediksi lakutoto rtp lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto togel online lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto mahjong ways 2 lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto