SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Công khai giáo dục

Quyết đinh mở ngành

QUYẾT ĐỊNH MỞ NGÀNH STT Tên ngành Mã ngành hiện tại Quyết định mở ngành Tuyển sinh khóa đầu Chương trình Đại học 1 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 7520118 1457/ĐHQG-ĐH&SĐH 2006 2 Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng 7510605 703/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH 2014 Chương trình Thạc sĩ 1 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp …

Quyết đinh mở ngành Read More »

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2020-2021

Bieu mau 18_2020 – 2021_IEM_revised course goals

Liên kết đào tạo

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO STT Tên ngành Tên cơ sở GDĐH nước ngoài Quyết định phê duyệt Hồ sơ liên quan Chương trình liên kết đào tạo trình độ Đại học 1 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp Đại học Binghamton (Hoa Kỳ) 1205/QĐ-ĐHQG-QHĐN 143/QĐ-ĐHQG-QHQT 2 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp Đại học Rutgers …

Liên kết đào tạo Read More »