Liên hệ

Khoa Kỹ thuật và Quản Lý Công nghiệp,
Trường Đại học Quốc tế,
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Email: ise@hcmiu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/iemiu

Tel: +84-28-37244270 ext 3327

Fax: +84-28 – 37244271
Chairman: Dr Nguyễn Văn Hợp

Map

(0)