SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

home > News > Thông báo đăng ký chụp hình kỷ yếu Khoá tốt nghiệp năm 2023_Đợt cuối ngày 07/10/2023

Thông báo đăng ký chụp hình kỷ yếu Khoá tốt nghiệp năm 2023_Đợt cuối ngày 07/10/2023

Thông báo đăng ký chụp hình kỷ yếu Khoá tốt nghiệp năm 2023_Đợt cuối ngày 07/10/2023