SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

home > News > Announcement > THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP ĐƠN XIN GIA HẠN HỌC TẬP CỦA HK1 NĂM HỌC 2024-2025

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP ĐƠN XIN GIA HẠN HỌC TẬP CỦA HK1 NĂM HỌC 2024-2025

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP ĐƠN XIN GIA HẠN HỌC TẬP CỦA HK1 NĂM HỌC 2024-2025

Tính đến thời điểm học kỳ 1 năm học 2024-2025, các em khóa 2017, khóa 2018 chưa tốt nghiệp cần nộp đơn xin gia hạn gấp. Các em vui lòng nộp đơn xin gia hạn có chữ ký sống về văn phòng Khoa (02.602). Trường hợp không thể lên văn phòng Khoa, các em gửi đơn có đầy đủ hình ảnh chữ ký và gửi về email: lhphuc@hcmiu.edu.vn Deadline: trước ngày 10/07/2024. Lưu ý: Các em cần nộp đơn xin gia hạn mới được đăng ký môn học trong tuần Add/drop môn học. Đối với sinh viên khóa 2017: các em ghi đơn xin gia hạn tối đa hết năm học 2024-2025 Sinh viên khóa 2018: các em ghi đơn xin gia hạn tối đa hết năm học 2025-2026 https://iem.hcmiu.edu.vn/study-extension-request-form-new/ Trân trọng./.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP ĐƠN XIN GIA HẠN HỌC TẬP CỦA HK1 NĂM HỌC 2024-2025