SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Liên kết đào tạo

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

STT Tên ngành Tên cơ sở GDĐH nước ngoài Quyết định phê duyệt Hồ sơ liên quan
Chương trình liên kết đào tạo trình độ Đại học
1 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp Đại học Binghamton (Hoa Kỳ) 1205/QĐ-ĐHQG-QHĐN 143/QĐ-ĐHQG-QHQT
2 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp Đại học Rutgers (Hoa Kỳ) 1204/QĐ-ĐHQG-QHĐN