SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

M.Eng. ĐỖ VĨNH TRÚC

Lab Technician

 Education

 • M.Eng. Asian Institute of Technology Thailand

 Research Interests

 • Database System
 • Meta-Heuristics
 • Scheduling

 Address

 • Room 613, School of Industrial engineering and management, International University.
 • Block 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, HCM City, Vietnam
 • Phone: (84-8) 37244270 ext 3327
 • Email: dvtruc@hcmiu.edu.vn

 Experience

 • School of Industrial engineering and management, International University – Vietnam National University of HCMC

 Publications
 I.Journal Papers:

 1. Do Vinh Truc: Sử dụng giải thuật tối ưu hóa rừng cây rời rạc cho bài toán lập lịch các công việc độc lập trong lưới tính toán Tap chi Khoa hoc Giao Duc-Dai hoc Su pham-Dai Hoc Da Nang 14: 15-20 (March 2015).
 2. Vo Duy Khoi, Do Vinh Truc, Pham Quoc Son Lam: Xây dựng mô hình hóa người dùng và ứng dụng trong mạng xã hội giáo dục hỗ trợ học tập kết hợp trong trường đại học Tap chi Quan ly Giao duc- Hoc vien Quan ly Giao duc- Bo Giao duc và Dao tao 138-141 (April 2015).
 3. Do Vinh Truc: Sử dụng giải thuật tối ưu hóa rừng cây rời rạc cho bài toán lập lịch các công việc độc lập trong lưới tính toán với tìm kiếm cục bộ Tap chi Khoa Hoc-Dai hoc Su Pham TPHCM 70: 107-118 (May 2015).
 4. Nguyen Hoang Huy, Ha Thi Xuan Chi, Tran Xuan Qui, Do Vinh Truc: APPLICATION OF GOAL PROGRAMMING IN VEHICLE ROUTING PROBLEM WITH TIME WINDOWS (VRPTW) FOR LOGISTIC MANAGEMENT. In proceedings of The International conference on logistics and industrial engineering, Ho Chi Minh, 12-13August, 2017. ISBN 978-604-73-5469-6. Vietnam National University- HCMC Publishing House (August 2017).
 5. Ha Thi Xuan Chi, Nguyen Hoang Huy, Nguyen Minh Tien, Do Vinh Truc: GOAL PROGRAMMING FOR SOLVING FACTORY EXPANSION PROBLEM: A CASE STUDY IN INTEL VIETNAM. In proceedings of The International conference on logistics and industrial engineering, Ho Chi Minh, 12-13August, 2017. ISBN 978-604-73-5469-6. Vietnam National University- HCMC Publishing House (August 2017).
 6. Ha Thi Xuan Chi, Nguyen Hoang Huy, Huynh Thanh Tien, Do Vinh Truc: An intergrated fuzzy inventory model for production and trading in a supply chain. In proceedings of The International conference on logistics and industrial engineering, Ho Chi Minh, 12-13August, 2017. ISBN 978-604-73-5469-6. Vietnam National University- HCMC Publishing House (August 2017).
 7. Hoàng Thị Trúc Giang, Nguyen Hoang HuyDo Vinh Truc: An application of optimization algorithm to improve order picking process in warehouse. In proceedings of The 13th International Congress on Logistics and SCM Systems 2018. ISBN 978-604-73-5981-3. (August 2018).
 8. Do Vinh Truc, Nguyen Hoang Huy: Applying Forest Optimization Algorithm for Multi Depot Vehicle Routing Problem. In proceedings of In proceedings of The 13th International Congress on Logistics and SCM Systems. ISBN 978-604-73-5981-3. VNU-HMC Press (August 2018).
 9. Do Vinh Truc. using hybrid forest optimization algorithm for independent jobs scheduling on computational grids, APIEMS 2015
 10. Sơn Nguyễn Hoàng and Truc Do Vinh. An application of RFID for inventory management: a case study of Nhabe Garment Corporation, APIEMS 2015
 11. Anh Kim Ngan Dao, Thi Thanh Hang Vu, Thi Minh Hoa Nguyen, Minh Ngoc Huynh and Vinh Truc Do. An Application Of The Fuzzy ELECTRE Method For Recruiting Lecturer: A Case Study At International University – Vietnam National University Ho Chi Minh City – Vietnam, APIEMS 2015
 12. Do Vinh Truc. Portfolio Optimization Using Forest Optimization Algorithm, APIEMS 2015
 13. Do Vinh Truc. An Integer Linear Programming for Examination Timetabling Problems, APIEMS 2015