SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Plan “Organize the implementation of the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Higher Education International Universities”

Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018; Công văn số 499/BGDĐT-GDĐH ngày 14/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học,

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời tinh thần, nội dung, ý nghĩa Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 07 năm 2019, Trường Đại học Quốc tế ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học tại Trường Đại học Quốc tế như văn bản đính kèm.

KE-HOACH_Luat_GD_sua_doi