SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Quyết đinh mở ngành

QUYẾT ĐỊNH MỞ NGÀNH

STT Tên ngành Mã ngành hiện tại Quyết định mở ngành Tuyển sinh khóa đầu
Chương trình Đại học
1 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 7520118 1457/ĐHQG-ĐH&SĐH 2006
2 Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng 7510605 703/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH 2014
Chương trình Thạc sĩ
1 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 8520118 1431/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH 2013
2 Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng 8510605 792/QĐ-ĐHQT 2022
Chương trình Tiến sĩ
1 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 9520118 96/QĐ-ĐHQT 2023
lakutoto prediksi lakutoto rtp lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto togel online lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto mahjong ways 2 lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto