SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Thông báo đăng ký đề tài KH&CN cấp cơ sở dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh năm 2022

Thời gian đăng ký:
– Sinh viên, Học viên cao học và Nghiên cứu sinh nộp hồ sơ đăng ký về Khoa/Bộ môn/Trung tâm trước 16g00 Thứ Sáu ngày 04/11/2022.
+ Thuyết minh đề cương (Mẫu S1).
+ Bảng điểm (Chỉ đối với sinh viên).
– Đơn vị tập hợp hồ sơ của CNĐT và công văn kèm theo danh sách đề xuất hội đồng (Mẫu S7 và S8) gửi về địa chỉ email: nlklinh@hcmiu.edu.vn trước 16g00 Thứ Sáu ngày 11/11/2022.
Chi tiết về các biểu mẫu dành cho CNĐT và Đơn vị vui lòng truy cập tại địa chỉ: https://ord.hcmiu.edu.vn/bieumauThông tin chi tiết,  vui lòng xem Thông báo đính kèm.