SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Thông báo đăng ký đề tài KH&CN cấp cơ sở dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh năm 2023

Thông báo đăng ký đề tài KH&CN cấp cơ sở dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh năm 2023
Thời gian đăng ký:
1. Sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh nộp hồ sơ đăng ký về trợ lý khoa học khoa IEM TS.Phạm Huỳnh Trâm email: phtram@hcmiu.edu.vn trước 16g00 Thứ Sáu ngày 17/11/2023 gồm:
+ Thuyết minh đề cương (Mẫu S1).
+ Bảng điểm không cần mộc đỏ (Đối với sinh viên).
Chi tiết về các biểu mẫu vui lòng truy cập tại địa chỉ: https://ord.hcmiu.edu.vn/bieumau