SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2022-2023

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên những vấn đề liên quan đến tuần điều chỉnh đăng ký môn học học kỳ II, năm học 2022-2023 như sau: 1/ Hình thức đăng ký: Trực tuyến2/ Thời gian: 8g00 đến 24g00, từ ngày 30/01/2023 đến 05/02/2023

3/ Đối tượng: sinh viên tất cả các khóa (trừ Khóa 2022).

*Lưu ý:

– Sinh viên còn nợ học phí sẽ không được đăng ký môn học. Trong tuần điều chỉnh đăng ký môn học, Phòng Kế hoạch Tài chính sẽ cập nhật học phí từ sau 24g00 hằng ngày trước 8g00 ngày tiếp theo. Vì vậy, sinh viên sẽ được phép vào đăng ký môn học trở lại bình thường vào 8g00 sáng ngày tiếp theo trong tuần điều chỉnh đăng ký môn học.

– Trong tuần điều chỉnh đăng ký môn học, mọi sự thay đổi về sĩ số của các nhóm môn học sẽ được thể hiện vào 8g00 sáng ngày tiếp theo trong thời gian còn điều chỉnh đăng ký môn học.

– Sinh viên đang bảo lưu sẽ không được đăng ký môn học trực tuyến. Sinh viên nộp đơn nhập học lại học kỳ II, năm học 2022 – 2023 qua địa chỉ email: tmttam@hcmiu.edu.vn, trước ngày 18/01/2023.

 4/ Thời gian giáo viên chủ nhiệm duyệt kết quả đăng ký môn học trực tuyến: 30/01/2023 – 06/02/2023.

Lưu ý:

– Sau khi GVCN duyệt kết quả đăng ký môn học, sinh viên không thể thay đổi môn học dù còn thời gian đăng ký.

– Các vấn đề phát sinh trong việc điều chỉnh đăng ký môn học, sinh viên liên hệ giáo viên chủ nhiệm kiểm tra xử lý.

5/ Trong quá trình đăng ký, sinh viên phải đặc biệt lưu ý về giờ học và phòng học để đảm bảo di chuyển, nghỉ ngơi hợp lý giữa các tiết học.

Sáng:                                                                          Chiều:

Tiết 1: 8h00 – 8h50                                                 Tiết 7: 13h15 – 14h05

Tiết 2: 8h50 – 9h40                                                 Tiết 8: 14h05 – 14h55

Tiết 3: 9h40 – 10h30                                              Tiết 9: 14h55 – 15h45

Tiết 4: 10h35 – 11h25                                            Tiết 10: 15h50 – 16h40

Tiết 5: 11h25 – 12h15                                            Tiết 11: 16h40 – 17h30

Tiết 6: 12h15 – 13h05                                            Tiết 12: 17h30 – 18h20

6/ Khi số lượng sinh viên đăng ký một môn học quá đông, việc tách lớp sẽ được thực hiện như sau:

– Lớp được tách sẽ có thời khóa biểu trùng với lớp ban đầu mở đăng ký (tách lớp song song) để không ảnh hưởng đến thời khóa biểu của sinh viên;

– Sĩ số của lớp ban đầu sẽ được giữ nguyên theo sĩ số đã mở, sĩ số các lớp tách sẽ dựa theo yêu cầu của Khoa/Bộ môn (tức là những sinh viên đăng ký sớm sẽ giữ nguyên ở lớp cũ, còn những sinh viên đăng ký trễ hơn khi vượt quá sĩ số mở ban đầu sẽ được chuyển sang lớp mới tách);

–  Thứ tự sinh viên được tách sẽ dựa vào thời gian đăng ký môn học được ghi nhận trong file “nhật ký đăng ký môn học”;

– Khoa/Bộ môn sẽ quyết định việc tách lớp, sĩ số lớp và phân công giảng dạy của lớp tách mới;

– Mọi thắc mắc v/v thay đổi giảng viên, hủy/mở thêm lớp, sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn.

7/ Các vấn đề phát sinh trong thời gian đăng kí môn học, vui lòng liên hệ:

– Tư vấn chọn môn học/mã môn học, hướng dẫn đăng kí môn học và trường hợp không thể thay đổi môn học trong thời gian đăng kí do kết quả đăng kí môn học đã được duyệt: Giáo viên chủ nhiệm

– Thắc mắc về môn học, thời khóa biểu, sĩ số: Khoa/Bộ môn

– Thắc mắc về học phí và các vấn đề liên quan: Phòng Kế hoạch – Tài chính, Email: khtc@hcmiu.edu.vn, SĐT: 0283 724 4270, số nội bộ: 3420

– Thắc mắc về tài khoản Edusoft, mã sinh viên chuyển ngành/chuyển chương trình và các vấn đề khác: Phòng Đào tạo Đại học (O2.708) :

·        Chị Tâm, email: tmttam@hcmiu.edu.vn, SĐT: 0283 724 4270, số nội bộ: 3229

·        Anh Nguyễn, email: tlnguyen@hcmiu.edu.vn, SĐT: 0283 724 4270, số nội bộ: 3885

·        Page Đào tạo Đại học: https://www.facebook.com/hcmiuoaa

                                                                       

 

                                                           

 

ANNOUNCEMENT

About schedule adjustment in 2nd semester, academic year 2022-2023

1/ The Office of Academic Affairs would like to inform all students about registration schedule as below:

Time: from 8:00 am to 12:00 pm

Date: from Jan 30th  to Feb 05th, 2023    

Participants: All students (except Student 2022)

–  The students, who haven’t paid tuition fee completely, are not allowed to register on the 2nd semester of the academic year 2022-2023. During the schedule adjustment period, the Office of Financial and Planning will daily update the school fee status after 24:00. Therefore, students will be able to register course at 8:00 a.m the following day.

– During the registration period, any changes in the number of students per group will be displayed next day at 8:00 am.

– Students on temporary school leaving are not allowed to register in the 2nd semester of the academic year 2022-2023. The return form must sent to email: tmttam@hcmiu.edu.vn  before Jan 18th, 2023.

2/ Deadline for the advisor’s approval: from Jan 30th  to Feb 6th, 2023

NOTE :

– The students are not allowed to adjust the schedule after advisors approve the registration.

– Please contact advisors for any other arising issues .

3/ During the registration, students have to pay attention to the starting time and room of each class in order to ensure relaxation and movement between classes.

 

 Morning :  Afternoon :
Period 1 : 8:00 am – 8:50 am Period 7 : 13:15 pm – 14:05 pm
Period 2 : 8:50 am – 9:40 am Period 8 : 14:05 pm – 14:55 pm
Period 3 : 9:40 am – 10: 30 am Period 9 : 14:55 pm – 15:45 pm
Period 4 : 10:35 am – 11:25 am Period 10 : 15:50 pm – 16:40 pm
Period 5 : 11:25 am – 12:15 am  Period 11 : 16:40 pm – 17:30 pm
Period 6 : 12:15 am – 13:05 am  Period 12 : 17:30 pm – 18:20 pm

4/ The OAA will separate students of oversize classes into smaller classes in case of exceeding of number of students:

– The schedules of new classes are the same with the original class;

– The number of students of the original class will be preserved. And the number of students in new classes, lecturers will be arranged based on requirements of School / Department

– The list of students in new classes will be based on students’ time of registration which is recorded on the system.

5/ Any question regarding the following issues, please feel free to contact person in charge:

–  Subject/Subject code, registration and some cases of not changing registered  subjects because the registrations have been approved: Advisors.

– Subjects, schedule, number of students: School / Department.

– Tuition fee: Office of Finance and Planning (O2.701), Email: khtc@hcmiu.edu.vn, Tel: 0238 724 4270, ext: 3420

– Edusoft accounts, student ID of changing majors/ programs and other issues: Office of Undergraduate Academic Affairs (O2.708) :

·      Ms.Tam, Email: tmttam@hcmiu.edu.vn, Tel: 0283 724 4270, ext: 3229

·      Mr. Nguyen, Email: tlnguyen@hcmiu.edu.vn; Tel: 0283 724 4270, ext: 3885 

·      Page OAA: https://www.facebook.com/hcmiuoaa       

Nguồn: https://edusoftweb.hcmiu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=1323