SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Thông báo nhắc nhở sinh viên việc đeo thẻ SV khi ra vào trường

THÔNG BÁO V/v Đeo thẻ sinh viên khi ra vào trường

Nhằm đảm bảo an toàn, an ninh cho sinh viên (SV), Phòng Công tác Sinh viên (P.CTSV) trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) thông báo đến SV như sau:

  1. SV trường Đại học Quốc tế – ĐHQG-HCM đeo thẻ sinh viên khi ra vào trường, khi di chuyển trong hành lang các tầng và khuôn viên trường. Tổ bảo vệ có quyền từ chối, không cho SV không đeo thẻ SV vào khuôn viên trường. Trong trường hơp sinh viên không đeo thẻ SV khi vào trường, không tuân thủ hướng dẫn của tổ bảo vệ, hình thức xử lý theo quy chế Công tác Sinh viên như sau:
Nội dung vi phạm Số lần vi phạm và hình thức xử lý(Số lần tính trong cả khoá học)
Khiển trách Cảnh cáo Đình chỉ học tập có thời hạn Buộc thôi học
Đưa người lạ vào trường, thư viện, phòng lab, lớp học không xin phép; Không tuân thủ đeo thẻ SV trong khuôn viên trường; Có thái độ ứng xử không chuẩn mực với các đơn vị chức năng liên quan. Lần 1 Lần 2 Lần 3

Mục 40, Phụ lục I Kèm theo Quy chế Công tác Sinh viên tại Quyết định số 967/QĐ-ĐHQT ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế.

  1. Trường hợp SV làm mất thẻ, SV đến Phòng Kế hoạch Tài chính đóng tiền làm lại thẻ, mang biên lai xuống P.CTSV tại phòng O1.105 để được làm lại thẻ.
  2. Trường hợp sinh viên quên đeo thẻ SV lần đầu tiên: SV đến P. CTSV để được làm giấy xác nhận ra vào trường (có giá trị trong ngày). Từ lần sinh viên quên đeo thẻ SV thứ hai trở đi, Phòng CTSV sẽ xử lý theo quy chế Công tác Sinh viên 967/QĐ-ĐHQT ngày 26 tháng 12 năm 2022.

P.CTSV đề nghị sinh viên đang thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này.

Trân trọng./.

Phòng CTSV đã ban hành thông báo tại link: https://iuoss.com/thong-bao-v-v-deo-the-sinh-vien-khi-ra-vao-truong/