SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

home > News > Announcement > Thông báo về việc tự chấm điểm rèn luyện của sinh viên

Thông báo về việc tự chấm điểm rèn luyện của sinh viên

SV thực hiện chấm ĐRL tại link website: https://oss.hcmiu.edu.vn/cham-diem-ren-luyen.

Thông báo về việc tự chấm điểm rèn luyện của sinh viên