Quyết đinh mở ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng

3. [QD-DHQG]_2014_07_09_QD giao nhiem vu dao tao chinh qui nganh Logistics & QLCUU cho truong DHQT Attachments 3. [QD-DHQG]_2014_07_09_QD giao nhiem vu dao tao chinh qui nganh Logistics & QLCUU cho truong DHQT (ERROR)