SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

August 2020

B. Eng. NGUYỄN LÊ MINH HOA

Teaching Assistant Contact Information Room A2.603, School of Industrial engineering and management, International University. Block 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, HCM City, Vietnam Phone: (84-8) 37244270 ext 3327 Email: nlmhoa@hcmiu.edu.vn Education Bachelor of Engineering in Logistics and Supply Chain Management, HCMIU Vietnam, 2021 Pursuing Master of Engineering in Industrial Systems Engineering, HCMIU Working …

B. Eng. NGUYỄN LÊ MINH HOA Read More »

B.Eng. Trần Đức Khánh Tân

Teaching Assistant Contact Information Room A2.614, School of Industrial engineering and management, International University. Block 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, HCM City, Vietnam Phone: (84-8) 37244270 ext 3327 Email: tdktan@hcmiu.edu.vn Education B.Eng. in Logistics and Supply Chain Management at International University – VNU HCMC Working Experience School of Industrial engineering and management, International …

B.Eng. Trần Đức Khánh Tân Read More »

BEng. Đoàn Thuý Nhã

Teaching Assistant Contact Information Room A2.614, School of Industrial engineering and management, International University. Block 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, HCM City, Vietnam Phone: (84-8) 37244270 ext 3327 Email: dtnha@hcmiu.edu.vn Education B.Eng. in Logistics and Supply Chain Management at International University – VNU HCMC Working Experience School of Industrial Engineering and Management, International …

BEng. Đoàn Thuý Nhã Read More »

Liên kết đào tạo

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO STT Tên ngành Tên cơ sở GDĐH nước ngoài Quyết định phê duyệt Hồ sơ liên quan Chương trình liên kết đào tạo trình độ Đại học 1 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp Đại học Binghamton (Hoa Kỳ) 1205/QĐ-ĐHQG-QHĐN 143/QĐ-ĐHQG-QHQT 2 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp Đại học Rutgers …

Liên kết đào tạo Read More »