THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ QUÂN TRANG, KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ, RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN KHÓA 22 THAM GIA HỌC GDQPAN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022-2023

Nhà trường chuyển tiếp thông báo của Trung Tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh – ĐHQG Tp HCM về việc đăng ký quân trang, kế hoạch tổ chức tiếp nhận, quản lý, rèn luyện dành cho sinh viên Khóa 22 học GDQP trong học kỳ 1, năm học 2022-2023 như sau: – Thời gian …

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ QUÂN TRANG, KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ, RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN KHÓA 22 THAM GIA HỌC GDQPAN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022-2023 Read More »